Interliga - Pravidlá - 2017

GALANTSKÁ INTERLIGA
občianske združenie
SÚBOR PRAVIDIEL A NORIEM
malého futbalu v meste Galanta
organizovaného občianskym združením
Galantská Interliga

Apríl 2017 Galanta

I. POSLANIE A ORGÁNY SPOLOČNOSTI
Občianske združenie Galantská Interliga organizuje súťažné podujatie v malom futbale v meste Galanta. Občianske združenie má nasledovné orgány s nasledovnými kompetenciami:
Valné zhromaždenie:
Najvyšší orgán občianskeho združenia. Pozostáva z vedúcich všetkých mužstiev. Valnému zhromaždeniu predsedá predseda predstavenstva, pričom predseda predstavenstva nie je vedúcim mužstva. Hlas každého vedúceho mužstva má váhu jedného hlasu. Pri rovnosti hlasov hlasuje aj predseda predstavenstva, ktorého hlas v tomto prípade rozhoduje o konečnom verdikte. Valné zhromaždenie je uznášania sa schopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina vedúcich mužstiev, pričom o výsledku hlasovania rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných vedúcich mužstiev. Valné zhromaždenie zasadá minimálne raz ročne a to spravidla pred začiatkom nového ročníka Interligy. Okrem iného rozhoduje o počte členov jednotlivých orgánov občianskeho združenia, ktorých aj volí na obdobie jedného kalendárneho roka. Funkčné obdobie všetkých orgánov občianskeho združenia je totožné. Pred uplynutím funkčného obdobia je predseda predstavenstva povinný pripraviť, zvolať a realizovať nové voľby. Práca členov valného zhromaždenia je bezodplatná.
Predstavenstvo
Predstavenstvo je orgán zastupujúci záujmy občianskeho združenia navonok. Je jediné spôsobilé prijímať záväzky v mene občianskeho združenia. Predseda predstavenstva koná v mene občianskeho združenia sám. Podpredseda, resp. členovia vždy dvaja. Predstavenstvo zasadá minimálne raz ročne. Predstavenstvo zabezpečuje aj všetky interné rozhodnutia a to najmä rozpis zápasov, odvolávanie zápasov, štartovné, rozpočet, nomináciu rozhodcov, zverejňovanie údajov, súčinnosť s komunálnou a štátnou sférou, a pod. Práca členov predstavenstva je bezodplatná.
• Predstavenstvo je riadiacim a výkonným orgánom ligy.
• Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie na obdobie jedného roka.
• O všetkých udalostiach súvisiacich s priebehom ročníka rozhoduje predstavenstvo hlasovaním.
• Hlasovanie je možné vykonať len za predpokladu prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov predstavenstva.
• V prípade rovnosti hlasov má hlas predsedu predstavenstva váhu 2 hlasov.
• V prípade, že sa predstavenstvo zaoberá otázkou týkajúcou sa mužstva, z ktorého je člen nominovaný, tento je pozbavený práva hlasovať. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na predsedu predstavenstva.
• Žiadne mužstvo nemôže mať v dozornej rade viac ako jedného člena.
o Predstavenstvo je povinné do ustanovujúcej schôdze nového ročníka predložiť vedúcim mužstiev správu o hospodárení za uplynulý ročník a plán rozpočtu na nasledujúci ročník, pričom obidva dokumenty musia byť schválené dozornou radou občianskeho združenia. V rámci rozpočtu určí predstavenstvo výšku štartovného pre nasledujúci ročník.
Dozorná rada
Dozorná rada vykonáva kontrolnú činnosť. Zastupuje valné zhromaždenie v smere k predstavenstvu, a to najmä kontrolu zmluvných záväzkov a hospodárenia. Dozorná rada môže navrhovať valnému zhromaždeniu akékoľvek zmeny, ktoré je predseda predstavenstva povinný zahrnúť do rokovania valného zhromaždenia. Dozorná rada zasadá minimálne raz ročne. Práca členov dozornej rady je bezodplatná.
• Členov dozornej rady volí a odvoláva valné zhromaždenie na obdobie jedného roka.
• O všetkých udalostiach rozhoduje dozorná rada hlasovaním.
• Hlasovanie je možné vykonať len za predpokladu prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov.
• V prípade rovnosti hlasov má hlas predsedu váhu 2 hlasov.
• Žiadne mužstvo nemôže mať v dozornej rade viac ako jedného člena.
Generálny sekretár
Generálny sekretár je priamy podriadený predsedu predstavenstva. Vykonáva rozhodnutia predstavenstva. Má právo zúčastniť sa na zasadnutiach všetkých orgánov spoločnosti, ako prísediaci s hlasom poradným. Zvoláva v mene predsedu predstavenstva orgány spoločnosti, zabezpečuje v mene predstavenstva funkčnosť a aktuálnosť oznamovacích prostriedkov (internet, informačné tabule, nástenky). Práca generálneho sekretára je honorovaná z rozpočtu občianskeho združenia. Z odplaty si generálny sekretár hradí všetky náklady spojené s výkonom funkcie (telefón, PHM a pod.). Generálneho sekretára si volí predseda predstavenstva a jeho funkčné obdobie je totožné s funkčným obdobím predsedu predstavenstva. Práca generálneho sekretára je honorovaná z prostriedkov občianskeho združenia.
Disciplinárna komisia
Disciplinárna komisia stanovuje tresty za porušenie stanov a pravidiel. Zasadá podľa potreby, resp. alebo na podnet predsedu disciplinárnej komisie. Disciplinárnu komisiu zvoláva predseda. Rokovanie disciplinárnej komisie je neverejné. Výsledok rokovania oznamuje predseda. Disciplinárna komisia je uznášania sa schopná v prípade účasti nadpolovičnej väčšiny členov, o výsledku rozhoduje nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov, má hlas predsedu váhu dvoch hlasov. Práca disciplinárnej komisie je bezodplatná. Voči verdiktu disciplinárnej komisie existuje opravný prostriedok a to odvolanie sa predstavenstvu. Voči rozhodnutiu predstavenstva už nie je ďalší opravný prostriedok.
• Disciplinárna komisia je trestným orgánom ligy.
• Členov disciplinárnej komisie volí a odvoláva valné zhromaždenie na obdobie jedného roka.
• O všetkých udalostiach súvisiacich s priebehom rokovania rozhoduje disciplinárna komisia hlasovaním.
• Hlasovanie je možné vykonať len za predpokladu prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov.
• V prípade rovnosti hlasov má hlas predsedu váhu 2 hlasov.
• V prípade, že sa disciplinárna komisia zaoberá otázkou týkajúcou sa mužstva, z ktorého je člen komisie nominovaný, tento je pozbavený práva hlasovať. Toto pravidlo sa vzťahuje aj na predsedu disciplinárnej komisie.
• Žiadne mužstvo nemôže mať v disciplinárnej komisii viac ako jedného člena.
o Disciplinárna komisia je povinná viesť o udelených trestoch evidenciu a po každom zasadnutí ju aktualizovanú odovzdať generálnemu sekretárovi občianskeho združenia.
II. ORGANIZÁCIA SÚŤAŽÍ
Súťaž sa hrá systémom jednej základnej skupiny. V skupine hrá každé mužstvo dva krát proti každému, systémom jar – jeseň. Žiadne mužstvo v aktuálnom ročníku súťaže, zo súťaže nezostupuje, tzn. nebude hrať baráž na začiatku nového ročníka. Baráž budú hrať len novo prihlásené mužstvá. Do baráže sa môžu prihlásiť mužstvá z Galanty a z regiónu bývalého okresu Galanta (Sereď, Šaľa, Sládkovičovo…). 
Počas jarnej časti súťaže sa odohrá 13 kôl, pokiaľ to počasie dovolí, bez prestávky. Po odohraní jarnej časti súťaže je určená letná prestávka, ktorá potrvá do 20.8.2017, kedy začína prvé kolo jesennej časti súťaže.
III. IHRISKO
Za ihrisko spôsobilé pre organizáciu súťažného kola súťaže organizovanej OZ Galantská Interliga sa považuje také:
a.) ktorého rozmery nie sú menšie ako 40 m dĺžky a 20 m šírky,
b.) ktoré je riadne označené hlavnými a vedľajšími čiarami,
c.) bránky majú tvar hádzanárskej brány 3×2 m a majú riadne uchytené siete.
d.) bránkovisko je rozmerov 6 x 6 metrov od jednotlivých tyčiek
e.) v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, alebo iných neočakávaných udalostí môžu minimálne traja členovia predstavenstva rozhodnúť o nespôsobilosti ihriska. V takomto prípade generálny sekretár oznámi túto skutočnosť každému vedúcemu mužstva.
f,  Baráž sa hrá na umelom ihrisku na ZŠ Z. Kodálya (toto ihrisko nemusí vyhovovať písmenám a.) a d.) bodu III.  Je odsúhlasené ako ihrisko na barážové stretnutia.

IV. ROZHODOVANIE
a.) Zápasy rozhoduje hlavný rozhodca, ktorý si môže na pomoc zavolať postranného rozhodcu.
b.) Na zápasy budú rozhodcovia vopred delegovaní predstavenstvom.
c.) Rozhodcu, ani ním vybraného postranného rozhodcu nie je možné vetovať.
d.) Trvanie jedného zápasu je 2×25 minút s 5 min. prestávkou.
e.) Rozhodca je oprávnený nadstaviť hrací čas o čas nevyhnutných prerušení (pozn.: odkopnutie lopty sa nepovažuje za nevyhnutné prerušenie).

V. RIADNE A VČASNÉ NASTÚPENIE NA ZÁPAS
a.) Za každé mužstvo nastúpia minimálne 3 a maximálne 5 hráči v poli + brankár. Pokiaľ klesne počet hráčov mužstva pod hranicu 3 hráči v poli a 1 brankár, bude zápas ukončený a kontumovaný v neprospech tohto mužstva. Platí to aj v prípade, keď klesne počet hráčov aj z dôvodu vylúčenia hráča z hry po udelení červenej karty. Pokiaľ mužstvo nenastúpi na zápas podľa bodu V. b.) alebo opusti hraciu plochu podľa bodu V. d.) okrem kontumácie zaplatí pokutu vo výške 20 €.
b.) Ak mužstvo nenastúpi s minimálnym počtom hráčov (3+1), alebo počas zápasu klesne počet hráčov niektorého mužstva pod hranicu (3+1), bude tomuto mužstvu udelená pokuta vo výške 20,- EUR. Zápas bude  kontumovaný v prospech jeho súpera s aktívnym skóre 3:0.  
c.) Ak nenastúpi s riadnym počtom hráčov ani jedno z mužstiev, zápas sa považuje za odohratý bez zisku bodov s negatívnym skóre 0:3 pre obe mužstvá. Pokiaľ by sa stalo, že obom mužstvám klesne počet hráčov na ihrisku pod hranicu 3+1, zápas sa ukončí (kontumácia), body nebudú pripísané žiadnemu mužstvu a obom mužstvám bude udelená pokuta vo výške 20,- EUR.
d.) V prípade, že mužstvo z akéhokoľvek dôvodu nepokračuje v hre a opustí hraciu plochu pred riadnym ukončením zápasu rozhodcom , je zápas kontumovaný v jeho neprospech nasledovne:
– ak rozdiel skóre na ihrisku je vyšší ako tri góly v neprospech odstupujúceho mužstva, do tabuľky sa započíta výsledok dosiahnutý na ihrisku
– ak rozdiel skóre dosiahnutý na ihrisku je nižší ako tri góly v neprospech odstupujúceho mužstva, do tabuľky sa započíta negatívne skóre 0:3 s pohľadu odstupujúceho.
e.) V oboch prípadoch uvedených v bode d.) sa do celkovej štatistiky strelcov započítavajú góly tak, ako boli dosiahnuté na ihrisku.
f.) Každé mužstvo je povinné nastúpiť na zápas podľa riadneho vylosovania súťaže, pričom platí pravidlo o povolenej čakacej tolerancii, ktorá je nasledovná:
– v prípade prvého zápasu hracieho dňa je tolerancia 5 minút od spôsobilosti ihriska na zahájenie hry
– v prípade ostatných zápasov hracieho dňa je tolerancia 15 minút od vylosovaného hracieho času respektíve v prípade omeškania, od ukončenia predchádzajúceho zápasu.
g.) Všetci hráči nastupujúci na hraciu plochu za jedno mužstvo, musia mať jednotnú ústroj Rozhodca nemusí hráča, ktorý sa svojím ústrojom líši od ostatných pripustiť k hre. Výnimku z tohto pravidla tvorí brankár, ktorý musí mať dres inej farby ako mužstvá nastupujúce na zápas.
h.) Z dôvodu urýchlenia hry musí mať každé mužstvo k dispozícii riadne nafúknutú futbalovú loptu rozmeru 5. V prípade, že mužstvo nemá k dispozícii vlastnú futbalovú loptu (čo pred každým zápasom skontroluje rozhodca), bude mu udelená pokuta vo výške 10,- EUR.
i.) K hre nebudú pripustení hráči ktorí majú športovú obuv s vymeniteľnými štupľami (šrobovačky) alebo inú ktorá môže spôsobiť zranenie hráčov.

VI. SÚPISKA A PRESTUPY
a.) Súpiska mužstva môže obsahovať maximálne 17 hráčov.
b.) Každá súpiska musí obsahovať riadne vyznačený názov mužstva, vedúceho mužstva a jeho zástupcu (číslo telefónu, e-mailovú adresu), čitateľne vypísané mená hráčov s dátumom narodenia.
c.) Súpiska musí obsahovať aj podpisy jednotlivých hráčov, inak hráč nebude pripustený k hre. Nakoľko súťaž nie je poistená každý hráč si je vedomý, že hrá na vlastné riziko.
d.) Na súpiske nemôže byť uvedený hráč, ktorý má menej ako 18 rokov.
e.) Každé mužstvo má právo pred začiatkom súťaže obmeniť káder svojho mužstva avšak tak, že z pôvodného tímu hrajúceho v predchádzajúcej sezóne musí byť 8 hráčov, ktorí sa pre tento účel na súpiske označia symbolom „S“ .
f.) Každé mužstvo má tiež právo na obmenu kádra po odohraní polovice zápasov súťaže – po 13. odohratom kole na doplnenie, resp. obmenu najviac 3 hráčov, ktorí môžu nastúpiť najskôr v po odohraní polovice zápasov celej súťaže.
g.) Ustanovenie bodu e.) neplatí pre mužstvá ktoré vypadli do baráže a prípadne postúpili späť.

VII. AKTÍVNI HRÁČI
Súťaže organizované občianskym združením Galantská Interliga sú vytvorené pre rekreačných futbalistov a pre futbalistov, ktorí už ukončili aktívnu futbalovú činnosť. Preto sa aktívni hráči do súťaže zapájať nesmú.
Za aktívneho hráča sa považuje hráč, ktorý bol v registrovanej súťaži zapísaný ako hráč alebo ako striedajúci hráč na zápise o stretnutí na majstrovskom alebo pohárovom zápase. Toto pravidlo sa vzťahuje na registrované súťaže Slovenskej republiky a aj registrované súťaže ostatných štátov. Takýto hráč môže nastúpiť v súťažiach organizovaných občianskym združením Galantská Interliga iba pred začiatkom súťaže Galantskej Interligy na jar, pričom nesmie byť zapísaný ako hráč alebo ako striedajúci hráč na zápise o stretnutí na majstrovskom alebo pohárovom zápase v jarnej časti aktuálneho roku, t.j. ak bol hráč naposledy zapísaný ako hráč alebo ako striedajúci hráč na zápise o stretnutí na majstrovskom alebo pohárovom zápase na jar a jeseň predchádzajúceho roka, súťaží organizovaných občianskym združením Galantská Interliga sa môže zúčastniť iba v prípade zápisu na jarnú časť ročníka.
Výnimku z pravidla tvoria hráči, ktorí v kalendárnom roku, v ktorom nastúpia v zápasoch organizovaných OZ Galantská Interliga dovŕšia 35 rokov veku, hrajúci I. alebo II. Okresnú triedu
Ak hráč nastúpil aktívne hrať počas rozohraného ročníka, musí vedúci mužstva o tejto skutočnosti informovať generálneho sekretára najneskôr pred nástupom na ďalší zápas Galantskej Interligy, na ktorom by už bol aktívnym hráčom. Generálny sekretár zabezpečí vyškrtnutie tohto hráča zo súpisky konkrétneho mužstva.

VIII. TRESTY
a.) Žltá karta – peňažný trest 5 €
b.) Druhá žltá v zápase – dvojnásobný peňažný trest (5 € + 5 €) STOP 1 ZÁPAS
c.) Po dvoch žltých kartách v rôznych zápasoch STOP 1 ZÁPAS
d.) Červená karta – peňažný trest 10 € + STOP na 2 ZÁPASY pre hráča, resp. min. 1 ZÁPAS pre brankára. V prípade závažného porušenie pravidiel súťaže, alebo pri faule ohrozujúcom zdravie hráča môže výšku trestu zvýšiť disciplinárna komisia. Pokiaľ mužstvo nenastúpi na zápas podľa bodu V. b.) alebo opusti hraciu plochu podľa bodu V. d.) okrem kontumácie zaplatí pokutu vo výške 20 €.
e.) Disciplinárna komisia môže rozhodnúť o treste aj pre hráča, ktorý nebol počas zápasu napomínaný rozhodcom, ale svojim chovaním zjavne porušil pravidlá fair play. O takýchto priestupkoch rokuje disciplinárna komisia na podnet, ktoréhokoľvek člena občianskeho združenia.
f.) Za akékoľvek (či už slovne alebo fyzické alebo iné) napádanie rozhodcu, alebo iného člena občianskeho združenia sa udeľuje výnimočný trest, o ktorého konečnej výške rozhoduje disciplinárna komisia.
g.) V prípade ak má mužstvo 3 kontumácie v priebehu súťaže, nasleduje automatické vylúčenie zo súťaží OZ Galanstská Interliga. Takéto mužstvo môže nastúpiť až v baráži pre nasledujúci ročník. V tabuľke strelcov sa anulujú všetci strelci vylúčeného mužstva a v ligovej tabuľke sa anulujú všetky odohraté zápasy tak, ako keby mužstvo vôbec nehralo v danej pol – sezóne.
h.) Všetky tresty zo základnej skupiny sa prenášajú aj do skupín Extraliga aj Interliga.
i.) V prípade závažného porušenia fair play bude:
– jednotlivec potrestaný zastavením činnosti na min. 1 kalendárny rok
– mužstvo (ak sa do incidentu zapoja min. 3 hráči z jedného mužstva) potrestané vylúčením zo súťaže na min. 1 kalendárny rok
– v prípade opakovaného závažného porušenia pravidiel fair play bude jednotlivec alebo skupina jednotlivcov potrestaná doživotným zastavením činnosti, pričom proti tomuto rozhodnutiu sa môže odvolať po uplynutí 5 kalendárnych rokov
j.) Peňažné pokuty sú mužstvá povinné zaplatiť do začiatku nasledujúceho zápasu, v hotovosti hlavnému rozhodcovi, inak mužstvo nesmie na zápas nastúpiť a zápas bude v jeho neprospech kontumovaný podľa bodu IV. b.) so skóre 0:3.
k.) V prípade nezaplatenia peňažnej pokuty sa jeho výška zdvojnásobuje. Táto pokuta sa nenastúpením na zápas a jeho kontumáciou neruší, ale sa prenáša jeho zaplatenie do ďalšieho kola. Vymáhanie takejto dvojnásobnej pokuty sa vykonáva podľa bodu j.)
l.) Disciplinárna komisia má právo v odôvodnených prípadoch udeliť aj trest podmienečný.
m.) V prípade ak hráč ktoréhokoľvek mužstva bude používať akékoľvek urážky znižujúce ľudskú dôstojnosť, ktoréhokoľvek člena občianske združenia bude toto mužstvo VYLÚČENÉ zo súťaží organizovaných občianskym združením GALANTSKÁ INTERLIGA.
n.) V prípade ak mužstvo, proti ktorému nastúpil aktívny hráč, podá protest s presným názvom obce resp. mesta za, ktoré hráč hral a disciplinárna komisia zistí oprávnenosť protestu, bude zápas kontumovaný v prospech súpera s aktívnym skóre 3:0. (Výsledok odohratého zápasu aj strelci sa rušia.)
o.) Nedodržiavanie prevádzkového poriadku v mieste konania súťaží má za následok VYLÚČENIE konkrétneho hráča zo súťaže.
p.) Akékoľvek nadmerné hlučné, alebo vulgárne vyjadrovanie sa bude trestať v zmysle pokynov disciplinárnej komisie
r.) Akékoľvek uspokojovanie telesných potrieb v areáli SOŠT mimo priestorov na to vyhradených (WC) sa bude trestať v zmysle pokynov disciplinárnej komisie
s.) Akékoľvek porušovanie záujmov občianskeho združenia sa bude trestať v zmysle pokynov disciplinárnej komisie
t.) O porušení podmienky a prípadných trestoch za takéto porušenie rozhoduje Disciplinárna komisia individuálne.

IX. PROTESTY
Na tresty udelené podľa článku VIII. Tresty v bodoch a,b,c,d nie je možné podať protest. Na tresty udelené podľa zvyšných bodov tohto článku (VIII) je možné podať protest. Za protest sa považuje písomne podaná námietka voči udalostiam z predchádzajúceho kola. O proteste sa rokuje ak :
– je podaný včas, t.j. najneskôr do konca dňa (zvyčajne nedeľa) v ktorom sa súťažné kolo, pri ktorom sa situácia z ktorej vyplynulo udelenie trestu podľa bodov e až s článku VIII. Tresty stala, odohralo.
– je protest podaný písomne. Na tento účel sa môže použiť aj zápis o stretnutí.
– je uhradený poplatok za takúto žiadosť vo výške 20 €.
O takejto žiadosti bude rozhodovať disciplinárna komisia. Zasadnutie disciplinárnej komisie sa v takomto prípade uskutoční so hracieho dňa nasledovného kola. Rozhodnutie disciplinárnej komisie je v prípade záporného verdiktu konečné a opätovná žiadosť o odpustenie, alebo zníženie trestu nebude prijatá.

X. ODLOŽENIE ZÁPASOV
V prípade nevyhovujúcich poveternostných podmienok podľa bodu III. e.) alebo iných nepredvídateľných udalostí sa každá zmena v rozpise zápasov rieši posunutím preloženého kola na koniec jarnej, alebo jesennej súťaže, prípadne na iný náhradný termín, ktorý nenaruší ďalšie vopred naplánované kolá. Akékoľvek iné presúvanie zápasov v rámci jedného dňa, resp. v rámci jednotlivých kôl nie je prípustné.
XI. HRACIE PRAVIDLÁ
a.) V súťažiach organizovaných OZ Galantská Interliga neplatí pravidlo o postavení mimo hry.
b.) Striedanie hráčov sa uskutočňuje s vedomím rozhodcu a v priestoroch určených rozhodcom. Striedanie sa uskutočňuje počas prerušenia hry, keď lopta prešla bránkovou čiarou (pred výkopom od brány, alebo po dosiahnutí gólu). Rozhodca môže dovoliť striedanie aj v inom čase, ak to nenaruší plynulosť hry alebo ak to vyžadujú okolnosti (zranenie hráča a pod.). Rozhodca môže hráčom stanoviť miesto na striedanie (za bránkou, v strede ihriska atd. …). Pri zahrávaní rohového kopu je zakázané striedanie hráčov oboch mužstiev.
c.) Ak je hráč uvedený na viacerých súpiskách naraz, považuje sa za hráča toho mužstva, za ktoré nastúpi na zápas ako prvé.
d.) Za správanie hráčov počas zápasu i po ňom berie plnú zodpovednosť vedúci mužstva.
e,) Pri zahrávaní priamych a nepriamych kopov je rozhodca povinný postaviť múr do vzdialenosti 5 metrov od lopty.
f.) Ak v týchto pravidlách nie je ustanovené inak, platia platné pravidlá SFZ

XII. BODOVANIE
a.) Víťazstvo 3 body
b.) Remíza 1 bod
c.) Prehra 0 bodov

XIII. CELKOVÉ PORADIE
a.) Celkový počet bodov
b.) Vzájomné zápasy
c.) Skóre zo vzájomných zápasov
d.) Celkový rozdiel skóre
e.) Vyšší počet strelených gólov
f.) Žreb
V prípade rovnosti bodov troch alebo viac mužstiev rozhoduje užšia tabuľka.
Schválil: Marek Prokopec
predseda predstavenstva OZ